Pravidla soutěže

11. 2. 2019

Pravidla soutěže Hackathon Královéhradeckého kraje 2019.

1. Pořadatel Soutěže

1. 1. Pořadatelem soutěže je Královéhradecký kraj, IČ: 70889546
1. 2. Hlavní partner soutěže je firma Unicorn a.s., IČ: 26456222
1. 3. Partner soutěže je firma DERS s.r.o., IČ: 25924362

2. Užívané pojmy

2.1. Slova uvedená velkým písmenem mají pro účel soutěže dále uvedený význam:

Aplikace: veřejně dostupná softwarová aplikace, pro tuto soutěž webová.
Soutěžící: fyzické osoby v týmech v počtu od 2 do 4 osob, které splňují podmínky účasti v soutěži. Podmínkou soutěže je, že soutěžící bude student střední školy (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Je potřeba se prokázat studentským průkazem nebo potvrzením školy při zahájení soutěže dne 21. 3. 2019. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném vztahu s Hlavním partnerem či jiným partnerem soutěže.
Výherce: soutěžící v týmech, kteří se dle rozhodnutí poroty umístí na 1. místě, 2. a 3. místě.
Cena: Výherce (tým) na 1. místě obdrží 20 000 Kč, výherce (tým) na 2. místě obdrží 10 000 Kč, výherce (tým) na 3. místě obdrží 5 000 Kč.
Otevřená data: data, která jsou dostupná na internetu ve strojově čitelné podobě, jejichž podmínky užití umožňují je volně využívat, a to včetně různých softwarových aplikací. Jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky.
Open – Source: software, poskytnutý s otevřeným zdrojovým kódem a s licencí specifikující, jaká práva k otevřenému kódu získá jeho uživatel, a jak s ním může nakládat. Zdrojový kód, licence a základní dokumentace popisující software musí být dostupné na veřejné webové stránce nebo na veřejně dostupném softwarovém repozitáři jako je GitHub.
Odborný garant (mentor) – zajišťuje odbornou a technickou kompetentnost soutěže. Je k dispozici všem týmům k odborným konzultacím.
Porota: skupina hodnotitelů aplikací, přihlášených do soutěže. Členy poroty soutěže vybírá a jmenuje pořadatel soutěže na základě odbornosti a s přihlédnutím k možnému střetu zájmů při hodnocení příspěvků. Členství v porotě soutěže je čestné a není nijak honorováno.

3. Účel a smysl soutěže

3.1. Účelem je podporovat vznik aplikací, využívajících Otevřená data a Open-Source. Smyslem soutěže je rozvoj a zkvalitnění služeb pro společnost a zviditelnění přínosu Otevřených dat a Open-Source technologií prostřednictvím příkladů dobré praxe.
3.2. Soutěž je založena na výběru nejlepších aplikací porotou dle stanovených kritérií (určených v čl. 6 těchto pravidel).

4. Časový rámec soutěže

4.1. Soutěž se uskuteční 21. 3. 2019 v době od 8:00 hod. – 20:00 hod. na Univerzitě Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, Hradecká 1249/6, Hradec Králové. Budova J, místnost J1 – Aula FIM (II. nadzemní podlaží). Detailní harmonogram soutěže je uveden v Příloze č.1 k těmto Pravidlům.

4.2. Oficiální přihlášení do soutěže je stanoveno od 14. 2. 2019 do 14. 3. 2019 23:59 přes registrační formulář. Maximální počet soutěžících je 40 osob, a to dle okamžiku přihlášení. Do registračního formuláře se přihlašují celé týmy. Soutěžit se bude v týmech v počtu od 2 do 4 soutěžících. Při registraci celého týmu je třeba uvést vedoucího týmu. Stanovuje se maximální počet jedné registrace na soutěžícího a na tým. Soutěžící budou používat počítače a vybavení v místě konání, přičemž mohou používat i vlastní počítače a další hardwarové vybavení. Připojení na internet (wifi)zabezpečí po celou dobu trvání soutěže spolupořadatel. Soutěžící nejsou oprávněni po dobu trvání soutěže vynášet z místa konání soutěže žádné hardwarové vybavení využívané pro řešení zadání soutěže. Účastníci jsou povinni pracovat na řešení zadání výlučně v prostorách k tomu určených v místě konání soutěže pořadatelem. Pro odborné konzultace budou k dispozici mentoři, kteří budou poskytovat konzultace napříč týmy během celé soutěže. Pro všechny týmy budou k dispozici v počtu 4 - 6 mentorů. Konzultační oblast každého mentora bude představena na úvodu soutěže.

4.3. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a zveřejnění jmen výherců proběhne 21. 3. 2019 v 19:30 hod. Pokud se výherci nebudou moci zúčastnit slavnostního vyhlášení, budou o výsledcích soutěže informování prostřednictvím e-mailu. Výherci bude vyplacena cena na základě schválení příslušného orgánu pořadatele (a na základě podepsání příslušné smlouvy) do 60 dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže, a to na bankovní účet, který uvede pořadateli soutěže vedoucí týmu v registračním formuláři při oficiálním přihlášení do soutěže.

4.4. Všechny výše uvedené výhry budou náležet společně všem členům příslušného týmu, avšak pořadatel uzavře příslušnou smlouvu pouze s vedoucím týmu a zašle uvedené výhry na bankovní účet určený vedoucím týmu. Následně bude povinností vedoucího týmu se vypořádat s ostatními členy týmu. Pořadatel neodpovídá za vypořádání vzájemných vztahů mezi členy týmu ani za řádné splnění daňových a obdobných povinností souvisejících se získáním výhry na straně členů týmu.

4.5. Výhry nejsou právně vymahatelné ani přenositelné. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry soudní cestou je vyloučeno.

5. Podmínky účasti pro soutěžící a parametry aplikace

5.1. Soutěžící se přihlásí do soutěže vyplněním registračního formuláře, který nalezne na stránkách http://www.hackathon-khk.cz/ do 14. 3. 2018 23:59 hod. Podmínkou soutěže je, že soutěžící bude svéprávný student střední školy (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Je potřeba se prokázat studentským průkazem nebo potvrzením školy při zahájení soutěže dne 21. 3. 2019.

5.2. Webová aplikace pro zařazení do soutěže musí splňovat tyto podmínky: a) Musí být v českém jazyce. K řešení je dovoleno použít libovolný programovací jazyk. b) Musí použít otevřená data. Aspoň část funkcionality musí být postavena na otevřených datech nebo sama otevřená data publikovat (pokud aplikace není postavena na otevřených datech, musí soutěžící alespoň část použitých dat publikovat jako otevřená data, a to na stejném místě, jako je umístěna aplikace, popř. v aplikaci uvést hypertextový odkaz na jejich umístění). Pokud bude aplikace využívat data, která nejsou ve formátu otevřených dat, musí se jednat o data veřejně dostupná, která lze pro účely aplikace legálně využít, a jejichž podmínky užití umožňují soutěžícímu legálně publikovat alespoň část používaných dat jako otevřená data. c) Musí splňovat znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Celé dílo (včetně jakékoli jeho části) všech soutěžících pak bude možné neomezeně užívat (ve smyslu způsobů užití včetně jeho změny, časového vymezení a prostorového vymezení) v souladu s tzv. volnou licencí (GNU Public Domain, Open Data Commons Open Database Licence, open source apod.)

5.3. Zdrojové kódy webové aplikace budou veřejně dostupné pro další využití zdarma na GitHub účtu Královéhradeckého kraje https://github.com/krhk, který je otevřen pro tuto soutěž.

5.4. Pořadatel a odborný garant vyhodnotí aplikace, zda splňují pravidla soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo aplikace, které pravidla soutěže nesplňují, vyloučit.

5.5. Otevřená data Královéhradeckého kraje jsou dostupná na http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/sklad/opendata/otevrena-data-301831/. Zde jsou dostupné sady dat: Úřední deska, Aktuality, Sociální věci, Školství, Seznam příspěvkových organizací, Zdravotnictví, Cestovní ruch, Kalendář akcí, Kontakty – telefonní seznam KHK, Investiční příležitosti, Integrovaný záchranný systém, Doprava.

5.6. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.

6. Hodnocení

6.1. Porota bude v hodnocení aplikací sledovat tato rámcová kritéria: a) funkčnost – kritérium hodnotí, do jaké míry je aplikace funkční a ovladatelná, do jaké míry je uživatelské rozhraní intuitivní a přehledné a do jaké míry funguje aplikace tak, jak od ní uživatel očekává; b) využití otevřených dat – v jaké míře se v aplikaci využili otevřená data Královéhradeckého kraje, c) využití aplikace pro Královéhradecký kraj d) využití aplikace pro veřejnost 6.2. Hodnocení aplikací je dvoukolové a provádí jej porota, která je šestičlenná. Po ukončení programování předvedou týmy funkčnost vytvořené aplikace porotě, součástí prezentace, která bude mít jednotný časový limit 10 minut, je předání zdrojových kódů spolu s náhledem aplikace a základní dokumentace. Prezentace jednotlivých týmů bude podle čísla týmu, které bude přiděleno při registraci v den konání soutěže. V prvním kole člen poroty individuálním hlasováním rozdělí mezi aplikace až 20 bodů, přičemž aplikace může dostat od jednoho člena poroty 0 nebo 4 body (za každé kritérium 1 bod). Na základě tohoto bodového hodnocení bude sestaven seznam aplikací, které se umístily na prvních pěti místech z hlediska počtu udělených bodů. Ve druhém kole porota na základě rozhodnutí většiny přítomných členů poroty ze seznamu nejlepších aplikací vybere výherce na 1. místě a na 2. a 3. místě.

7. Souhlasy a prohlášení soutěžícího

7.1. Odesláním oficiální přihlášky přes registrační formulář soutěžící prohlašuje, že souhlasí s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti na soutěži kteréhokoliv ze soutěžících, u kterého má za to, že svým jednáním porušuje pravidla soutěže, a to s okamžitou platností. V takovém případě budou členové týmu takto vyloučeného soutěžícího oprávněni pokračovat v soutěži bez tohoto vyloučeného soutěžícího (za předpokladu, že v týmu zůstanou alespoň 2 soutěžící). Zároveň soutěžící souhlasí s tím, že zdrojové kódy aplikací a vizualizace, náhledy aplikací vzniklých při soutěži jsou majetkem pořadatele. Pořadatel je zveřejní na svém GitHub profilu, popřípadě na webové stránce soutěže a pořadatele.

7.2. Odesláním oficiální přihlášky přes registrační formulář soutěžící bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže bude pořadatel zpracovávat jeho e-mailovou adresu a jméno a příjmení, rok narození, název školy - údaje potřebné k organizaci soutěže, které pořadateli poskytne.

7.3. Soutěžící soutěže se zavazuje v místě publikace aplikace uvést hypertextový odkaz na otevřená data, na základě kterých byla aplikace vytvořena, popř. otevřená data na tomto místě publikovat.

7.4. Pořadatel si vyhrazuje právo na uveřejnění fotografie výherce včetně jeho jména a příjmení a zveřejnění jména organizace, jména a příjmení zástupce organizace a sídla organizace na sociálních sítích, médiích a na stránkách www.kr-kralovehradecky.cz . Pořadatel si vyhrazuje právo průběh celé soutěže zdokumentovat (fotografie) a prezentovat na webových stránkách soutěže a pořadatele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. V případě, že počet přihlášených aplikací je příliš nízký nebo kvalita aplikací nedosahuje výjimečné úrovně, má pořadatel právo cenu neudělit.

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit aplikaci ze soutěže a zpětně odebrat titul z důvodu, že aplikace neoprávněně zasahuje do cizích práv.

8.3. Soutěžící nese plnou odpovědnost za aplikaci. Pořadatel, porota ani žádný z jejích členů nepřebírá odpovědnost za aplikace v žádném rozsahu. Pořadatel, porota ani žádný z jejích členů neodpovídá za škodu, jinou formu újmy ani za porušení zákona způsobené aplikací.

8.4. Soutěžící se zavazuje, že bude dodržovat právní předpisy České republiky a dále veškeré podmínky užití jakéhokoliv softwaru, zařízení nebo prostředku, který soutěžící využije v rámci soutěže. Soutěžící dále prohlašuje, že bude jednat v souladu s dobrými mravy a takovým způsobem, aby svým jednáním neporušil žádná práva třetích osob.

8.5. Soutěžící prohlašuje, že je držitelem (autorem) případně vykonavatelem všech majetkových a jiných práv autora autorského díla, a že je oprávněn poskytnout pořadateli oprávnění k užití díla jako autorského díla.

8.6. Soutěžící zodpovídá za to, že na dílu nebudou váznout žádná práva třetích osob bránící v budoucnu pořadateli či hlavnímu partnerovi k užití díla a k výkonu jeho práv.

8.7. V případě, že v průběhu či po skončení soutěžení vznikne nutnost uzavření licenční smlouvy, zavazuje se soutěžící uzavřít s pořadatelem jím předložený návrh na uzavření licenční smlouvy k autorskému dílu, a to bez zbytečného odkladu poté co bude pořadatelem vyzván k uzavření.

8.8. Pořadatel zajišťuje po dobu konání soutěže drobné občerstvení.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, (dále jen „pořadatel“) zpracovává jako správce osobní údaje soutěžících soutěže Hackathon Královéhradeckého kraje 2019 v následujícím rozsahu a pro níže uvedené účely:

1. Účel zpracování
Registrace soutěžícího do soutěže a vyhodnocení soutěže Hackathon Královéhradeckého kraje 2019 a plnění práv a povinností vyplývajících z pravidel soutěže v souvislosti s účastí soutěžícího v soutěži

Rozsah zpracovávaných údajů
Identifikační údaje, kontaktní údaje, fotografie

Doba zpracování
Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány na základě registrace do soutěže, a to po dobu trvání soutěže a následně na základě oprávněného zájmu po dobu nutnou k ochraně práv pořadatele v souvislosti se soutěží, tj. po dobu 3 let od ukončení soutěže, které se soutěžící zúčastnil.

Účel zpracování
Prezentace výsledků soutěže Hackathon Královéhradeckého kraje 2019, které se soutěžící zúčastnil, v médiích a reklamních materiálech

Rozsah zpracovávaných údajů
Identifikační údaje, podobizna a případné obrazové či zvukové záznamy pořízené v rámci dané soutěže

Doba zpracování
Osobní údaje pro tento účel zpracovává pořadatel na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však nebude dotčena. V souvislosti se zpracováním osobních údajů bere soutěžící soutěže na vědomí, že má následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů,
 • právo na výmaz údajů,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo žádat omezení zpracování,
 • právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Více informací naleznete na www.uoou.cz,
 • právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace..

Soutěžící soutěže může výkon svých práv žádat prostřednictvím zaslání žádosti na adresu pořadatele.

Příloha č.1 – Harmonogram soutěže

Harmonogram soutěže

 •   8:00 –   8:30   registrace týmů, občerstvení
 •   8:30 –   9:00   zahájení, návrhy možných výstupů
 •   9:00 – 12:00   programování
 • 12:00 – 12:30   oběd
 • 12:30 – 16:30   programování
 • 16:30 – 19:00   prezentace aplikací
 • 19:00 – 19:30   hodnocení aplikací
 • 19:30 – 20:00   vyhlášení výsledků

Soubory ke stažení